UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có cuộc họp về việc chuyển giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên cơ sở Luật Đầu tư năm 2020.

ba-ria-vung-tau
Chuyển nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhà ở từ Sở Xây dựng sang Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, theo Luật Đầu tư năm 2014, Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao làm cơ quan đầu mối phối hợp với các, sở ngành và địa phương liên quan hướng dẫn và đề xuất các chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, đồng thời theo dõi giám sát các chủ đầu tư triển khai các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. Tuy nhiên, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội thông qua và hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 có sự điều chỉnh một số điều của Luật Nhà ở năm 2014 và pháp luật khác liên quan.

Vì vậy Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh: đối với các dự án phát triển nhà ở được UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư trước ngày 01/01/2021 mà có đủ điều kiện đáp ứng các quy định theo Luật Đầu tư năm 2020 thì Sở Xây dựng sẽ thực hiện việc chuyển giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Đối với các dự án phát triển nhà ở, nhà đầu tư đề xuất sau ngày 01/01/2021, giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các khu đất.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đề xuất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư năm 2020, đồng thời đề xuất báo cáo UBND tỉnh về quy trình, trình tự thủ tục đầu tư dự án phát triển nhà ở và các vấn đề liên quan khác theo thẩm quyền.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ giao Sở Xây dựng rà soát, thống kê tất cả các hồ sơ dự án đang triển khai thực hiện, trên cơ sở đó xác định những hồ sơ Sở tiếp tục giải quyết, hồ sơ phải chuyển giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoàn tất ngay trong tháng 2 báo cáo UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Luật Đầu tư 2020 và các hướng dẫn liên quan xây dựng quy trình thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tế để không gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng, thực hiện

Nguồn: cafeland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.