Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp giấy chứng nhận sẽ được cấp sổ đỏ nếu có đủ điều kiện.

Theo Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai năm 2013, tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là sổ đỏ) gồm: Nhà ở; Công trình xây dựng khác; Rừng sản xuất là rừng trồng; Cây lâu năm.

Theo đó, căn cứ Điều 31, Điều 32, Điều 33 và Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để được chứng nhận quyền sở hữu tài sản phải có đủ điều kiện sau:

1. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

2. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở.

3. Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

Theo đó, chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và có một trong các giấy tờ theo quy định thì được chứng nhận quyền sở hữu.

4. Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm

Theo Điều 4 Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu gồm:

– Cây công nghiệp lâu năm.

– Cây ăn quả lâu năm.

– Cây dược liệu lâu năm.

– Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm.

Theo đó, cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu phải có các đặc tính như sau:

– Cây gieo trồng một lần, cho thu hoạch sản phẩm (mà thân chính vẫn giữ nguyên) hoặc sử dụng làm cây lấy gỗ, cây cảnh quan, cây bóng mát, có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thanh lý trên 05 năm.

– Thuộc một trong các nhóm cây sau: Cây thân gỗ, cây thân bụi hoặc cây thân leo

Nguồn: Báo Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.